Arteriální hypertenze doporučení,

Léčba bolesti u osteoartrózy - PDF Free Download

Marta Olejárová, CSc. Revmatologický ústav Praha 1. Bolest u OA lze ovlivnit nefarmakologicky edukace, úprava životosprávy, pravidelné cvičení, fyzioterapie, opěrné a ortopedické pomůcky nebo farmakoterapií. Analgetikem volby zůstává zatím dále paracetamol; nesteroidní antirevmatika jsou vzhledem ke své toxicitě indikována až jako analgetikum druhé volby.

Opatrnosti je třeba především u osob se zvýšeným gastrointestinálním a kardiovaskulárním rizikem, zejména při dlouhodobé léčbě. SYSADOA je možné kombinovat, zejména v úvodu terapie do nástupu účinku, s analgetiky nebo nesteroidními antirevmatiky. Pro stavy, spojené se zánětlivými komplikacemi, je vhodná lokální injekční léčba glukokortikoidy; maximálně však 4× do roka arteriální hypertenze doporučení intervalem mezi dvěma injekcemi alespoň 6 týdnů.

Při selhání konzervativní terapie jsou indikovány chirurgické postupy léčby. Pain treatment in osteoarthritis Joint pain is the most serious symptom of osteoarthritis OA which needs to be paid enough attention to in the clinical practice since it is this symptom that significantly affects the functional capacity as well as quality of life of OA patients.

  1. Dijagnoza i klasifikacija arterijske hipertenzije 2.
  2. Aterosklerotske hipertenzija
  3. А винтовку забыл.
  4. Brošure prevenciju hipertenzije

The pain in OA can be managed nonpharmacologically education, lifestyle modifications, regular exercise, physiotherapy, supportive and orthopaedic devices or with pharmacotherapy.

Paracetamol remains the analgesic of choice; given their toxicity, nonsteroid anti-inflammatory drugs are indicated as second-choice analgesics. Particular caution must be taken in persons with an increased gastrointestinal and cardiovascular risk, especially in long-term treatment. Symptomatic slow acting drugs for osteoarthritis SYSADOA are recommended for the treatment of symptomatic OA of grade 2 and 3 according to Kellgren-Lawrence; this treatment is associated with a slow onset of effect weeks which lasts even after treatment cessation for another two to three months.

SYSADOA may be combined, arteriální hypertenze doporučení at the beginning of the treatment before the onset of effect, with analgesics or nonsteroid anti-inflammatory drugs.

Terapija hipertenzije i OTC - prikaz slučajeva - - PDF Free Download

For conditions associated with inflammatory complications, local treatment with glucocorticoid injections is appropriate; however, it may only be used up to four times a year with intervals between two injections of at least six weeks. When conservative therapy fails, surgical treatment procedures are indicated. Pro Praxi ; 6 5 : — Osteoartróza je degenerativní kloubní onemocnění, které se klinicky projevuje především bolestí a ztuhlostí kloubů.

Bolest kloubu je nejdůležitějším a často jediným příznakem tohoto onemocnění, který přivede pacienta k lékaři. Typické startovací bolesti nosných kloubů jsou téměř diagnostickým příznakem OA. Intenzita bolesti je rovněž limitujícím faktorem celkové hybnosti pacienta a kvality života pacientů s OA. Při osteoartróze arteriální hypertenze doporučení k degenerativní přestavbě chrupavky a reaktivním změnám v přilehlých kloubních tkáních — subchondrální kosti, synoviální membráně, meniskách, vazech i přilehlých svalových skupinách.

Nejprve dochází k poruše metabolizmu mezibuněčné hmoty chrupavky a zhoršení její kvality. V důsledku zvýšené degradace a nedostatečné novotvorby se snižuje množství a molekulová hmotnost proteoglykanů, arteriální hypertenze doporučení poškozena kolagenní síť, zvyšuje se obsah vody. Přestože jsou tyto změny pro rozvoj OA zásadní, nejsou samy o sobě zdrojem bolestí, které pacient pociťuje, neboť chrupavčitá tkáň nemá nervové zásobení.

Léčba bolesti u osteoartrózy - PDF Free Download

První obtíže začne pacient pociťovat teprve při postižení ostatních kloubních tkání. Bolest vzniká v kloubu např. Souhrn příčin bolesti u OA je znázorněn na obrázku 1.

Intenzita bolesti je, jak již bylo uvedeno, významným a určujícím faktorem funkčního postižení a kvality života nemocných s OA. Neztišitelná bolest může např. Intenzita bolesti však překvapivě příliš nekoreluje se stupněm arteriální hypertenze doporučení postižení závažností rtg nálezu.

Vnímání bolesti u OA ovlivňuje řada jiných fak- torů, např.

Terapija hipertenzije i OTC - prikaz slučajeva -

Léčba bolesti je jedním ze dvou hlavních cílů terapie OA. Měla by být navržena u všech pacientů individuálně podle intenzity a pravděpodobného zdroje bolesti, s ohledem na stadium OA a celkový stav nemocného a přidružené choroby. Bolest u OA je možné zmírnit celou řadou farmakologických konstantne tablete hipertenzija nefarmakologických opatření.

Optimální je kombinace více postupů. Mezinárodní doporučení pro terapii OA Problematice symptomatické terapie OA a jejímu sjednocení na evropské či mezinárodní úrovni se věnovalo již několik iniciativ. Pracovní skupiny prostudovaly klinické studie z dostupných medicín- www.

arteriální hypertenze doporučení

V loňském roce byla publikována doporučení mezinárodní společnosti OARSI Osteoarthritis Research Society Internationaljejíž euroamerická pracovní skupina kriticky zhodnotila účinnost všech dostupných prostředků terapie OA kolenních a kyčelních kloubů a vytvořila doporučení nová. Skupina provedla jednak analýzu všech stávajících doporučení terapie OA mezinárodních i národních a analýzu několika medicínských databází např.

léčba hypertenze za speciálních okolností - Medicína pro praxi

Výsledkem je celkem 25 nefarmakologických, farmakologických a chirurgických doporučených způsobů léčby OA, které jsou přehledně shrnuty v tabulce 1 4, 5. Obrázek 1. Souhrn příčin bolesti u OA Synovitida, výpotek Synovitida, výpotek Napínání periostu osteofyty Léze menisků Defekt chrupavky s eburneací kosti Subchondrální hyperemie kostní hypertenze Mikrofraktury a destrukce kosti Počínající osteoartróza Pokročilá osteoartróza Tabulka 1.

Doporučení OARSI pro léčbu koxartrózy a gonartrózy 4, arteriální hypertenze doporučení Nefarmakologická léčba bolesti u OA Příznaky, provázející OA, tedy bolest a ztuhlost, je možné účinně mírnit řadou nefarmakologických postupů, např.

Nefarmakologická opatření nejsou v případě OA jen pasivním přizpůsobením životního stylu nemoci, ale aktivní intervencí, která je schopna zlepšit artrotické symptomy. V naší prospektivní studii jsme sledovali aditivní efekt nefarmakologické a farmakologické léčby u pacientů s gonartrózou.

FAKTORI KARDIOVASKULARNOG RIZIKA U BOLESNIKA SA HIPERTENZIJOM - PDF Stažení zdarma

Sledováno bylo celkem pacientů, rozdělných do čtyř terapeutických skupin — pravidelné cvičení, kontinuální podávání glukosamin sulfátu v dávce 1 mg denně, kombinace obou postupů a kontroly standardní léčba — analgetika dle potřeby. Ve většině sledovaných parametrů se jevila kombinace jako nejúčinnější, přičemž monoterapie glukosamin sulfátem byla účinnější než samotné cvičení 6.

Prvním úkolem lékaře při stanovení diagnózy OA je poskytnout pacientovi dostatek informací o původu jeho onemocnění, prognóze a možnostech léčby, o významu úpravy a životního stylu a pohybového režimu.

Péče o nemocného by měla být pravidelná, návštěvy lékaře lze u nekomplikovaných případů nahradit pravidelnými telefonickými kontrolami pacientů lékařem či sestrou.

FAKTORI KARDIOVASKULARNOG RIZIKA U BOLESNIKA SA HIPERTENZIJOM

Pravidelný telefonický kontakt s pacientem snižuje bolest a mírně zlepšuje i funkci, aniž by ovlivňoval psychosociální aspekty léčby spokojenost pacienta apod. Výhodné je jednorázové či opakované vyšetření fyzioterapeutem, který zhodnotí stav pacienta a poskytne mu instruktáž ke cvičení, zaměřenému na snížení bolesti a zlepšení funkční kapacity kloubů dle aktuálního stavu pacienta.

arteriální hypertenze doporučení

Fyzioterapeut může též doporučit a poskytnout Medicína pro praxi ; 6 5 www. Pacientům by mělo být doporučeno pravidelné cvičení aerobní cvičení, cvičení na posilování svalstva, cvičení ke zlepšení rozsahu hybnosti v postiženém kloubujež snižuje bolest a zlepšuje funkci kloubu.

Vhodné je též cvičení ve vodě, plavání nebo jízda na kole nebo rotopedu.

  • Termin Faktori rizika koristi se da opiše genetske, fizičke i hemijske karakteristike, kao i karakteristike stila života koje predviďaju povećan rizik od razvoja KVB Faktori rizika se dobijaju kada se napravi poreďenje izmeďu ljudi koji su već oboljeli od KVB i zdrave populacije Mnogi faktori rizika su povezani sa stilom života, stoga mogu i da se modificiraju!

Nutné je vyloučení nadměrné nefyziologické zátěže Přehledové články kloubů, např. Obézní pacienti s koxartrózou a gonartrózou by se měli pokusit o redukci váhy a udržovat ji na co nejnižší úrovni.

Léčba bolesti u osteoartrózy

Redukce váhy vedla v klinických studiích u gonartrózy k úlevě od bolesti, ztuhlosti a zlepšení funkce kolenního kloubu. U koxartrózy je redukce váhy rovněž doporučována, ale klinický efekt zhubnutí u koxartrózy nebyl dosud studován. Získat pacienta pro aktivní přístup k onemocnění je však v reálné klinické praxi často velmi nesnadný úkol.

V prospektivní studii z běžné klinické praxe ve Francii byl srovnáván vliv tří odborných konzultací, zaměřených na edukaci o možnostech léčby OA, instruktáž k pravidelnému cvičení a informace o redukci hmotnosti, s běžnou péčí. Po 4 měsících shledali autoři u poučených pacientů větší redukci váhy a delší čas strávený cvičením 7. Opěrné pomůcky jsou vhodné k odlehčení kloubů při postižení dolních končetin a mohou tedy snížit bolest kloubu u koxartrózy a gonartrózy.

Vhodné jsou pro pacienty s klidovou bolestí nebo sekundární zánětlivou reakcí zvýšená teplota nad kloubem, otok, výpotek. Pacienty je třeba instruovat ke správnému používání arteriální hypertenze doporučení a berlí, jejich uchopení a manipulaci kontralaterální končetinou. U pacientů s těžším bilaterálním postižením jsou vhodná chodítka. Ortézy se doporučují jen u pacientů se současnou lehkou až středně závažnou instabilitou kolenního kloubu.

Všechny pacienty s koxartrózou a gonartrózou je třeba poučit o výběru vhodné obuvi, u části pacientů s gonartrózou mohou zmírnit bolest a zlepšit chůzi vhodné vložky do bot. Fyzikální léčba OA je v našich podmínkách velmi rozšířena. Přestože se těší značné oblibě ze strany pacientů i zdravotníků, dokladů o objektivní účinnosti fyzikálních procedur je velmi málo. Symptomaticky mohou působit např.

arteriální hypertenze doporučení

Objektivní doklady o účinnosti dalších, běžně užívaných procedur, jako je ultrazvuk, laser apod. Farmakoterapie bolesti u OA Při neúčinnosti nefarmakologické léčby je na místě farmakoterapie. Analgetikem první vol- Tabulka 2. Závěry meetingu z Paracetamol je účinným analgetikem pro léčbu mírné až středně silné bolesti u OA, jeho efekt u OA byl prokázán v několika placebem kontrolovaných studiích.

arteriální hypertenze doporučení

V porovnání s NSA je jeho účinek slabší, ale v počínajících stadiích OA s intermitentní bolestí může být účinnost srovnatelná. Nespornou výhodou paracetamolu oproti NSA je bezpečnost léčby, nicméně někteří autoři poukazují na skutečnost, že toxicita arteriální hypertenze doporučení léčby paracetamolem dosud objektivně studována nebyla, jako tomu bylo u některých NSA.

Nesteroidní antirevmatika NSA jsou u OA analgetikem druhé volby a měla by být užívána až při neúčinnosti paracetamolu, v co nejnižších dávkách a po co nejkratší dobu. Limitem dlouhodobé léčbě je poměrně vysoké riziko závažných gastrointestinálních a kardiovaskulárních nežádoucích účinků. Etorikoxib je kontraindikován u špatně korigované hypertenze.

Važne informacije